Blog: Drie kritische succesfactoren voor een spitsmijdenproject

  7th September, 17


 Antoinette Wieman
Managing partner at Mobilae


Lange files; parkeerdruk in de steden; verminderde luchtkwaliteit en hoge CO2-uitstoot; de drukte op de wegen tijdens de spits kost ons jaarlijks meer dan een miljard euro. Om deze kostenpost aan te pakken zijn er in het kader van het programma Beter Benutten initiatieven opgezet die hebben geleid tot 48.000 spitsmijdingen per dag. Daarmee is een filereductie van 19% gerealiseerd worden op enkele van de meest gevoelige knelpunten.

Deze spitsmijdenprojecten zijn er vaak op gericht om het reisgedrag van forensen te beïnvloeden: zij moeten ertoe verleid worden om zo veel mogelijk buiten de piektijden te reizen, en liever met het openbaar vervoer dan in de eigen auto. Mobility as a Service apps bieden nieuwe mogelijkheden om collectieve mobiliteit te stimuleren: deze moeten reizigers in staat stellen om met een app naar keuze hun reis van deur tot deur te plannen, boeken, en betalen. Mobility as a Service kan ook goed ingezet worden om reizigers te belonen voor het mijden van de spits. Maar niet alle MaaS-projecten zijn succesvol: mensen zijn gewoontedieren, en veranderen hun gedrag niet gemakkelijk. Wat zijn nu de kritische succesfactoren voor gedragsverandering met Mobility as a Service?

1. Reizigers vinden de apps

Overheden steunen vaak de ontwikkeling van nieuwe apps. Vaak blijven die helaas onbekend en onbemind: het marketingbudget is meestal klein, waardoor de app niet populair wordt. Als er niet genoeg geld voorhanden is voor een publiciteitscampagne, kan er daarom worden gekozen om de functies van deze apps te integreren in diensten die forensen nu al gebruiken, zoals routeplanners. Hoe beter de aansluiting bij bestaande routines en keuzeprocessen, hoe groter de kans dat de reiziger van de nieuwe mogelijkheden gebruik zal maken.

2. Effectieve incentives om gedrag te beïnvloeden

Gedragsverandering kan aantrekkelijk gemaakt worden door reizigers te belonen voor het maken van maatschappelijk wenselijke keuzes. Een voorbeeld hiervan is de MaaS-app TURNN, die reizigers laat sparen voor cash-backacties of korting op een OV-abonnement. Bij het ontwerpen van deze incentives is het zinvol in te spelen op psychologische mechanismen. Het CROW-rapport Grip op Gedrag biedt hier handreikingen voor. Door de efficiëntie van verschillende incentives goed te onderzoeken en gedragswetenschappelijk te onderbouwen kan de slagingskans van spitsmijdenprojecten verhoogd worden.

3. Open architectuur voor de backbone

Een belangrijke reden dat veel reizigers nog geen gebruik maken van MaaS, is dat het concept vaak ingezet wordt voor kleinschalige en heel lokale projecten. Daardoor is de dienst maar voor kleine groepen reizigers aantrekkelijk. Reizigers willen van deur tot deur kunnen reizen, ook buiten hun eigen regio.

Zoveel aandacht als er is voor de lancering van nieuwe apps, zo weinig wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een backbone die de ontsluiting van vervoersmodaliteiten achter de schermen regelt. Voor nieuwe apps wordt vaak met publiek geld een unieke infrastructuur ontwikkeld, zonder dat er gebruik wordt gemaakt van het vervoer dat al door andere apps ontsloten is.

Overheden die spitsmijden en MaaS-programma’s subsidiëren, zouden om te beginnen als randvoorwaarde kunnen stellen dat de backbone voor het vervoersaanbod gebouwd wordt onder open architectuur. Zo kan er een neutrale digitale netbeheerder ontstaan die als doorgeefluik fungeert voor alle versnipperde projecten. Ontwikkelaars kunnen dan voortbouwen op elkaars werk, en stap voor stap komen tot een landelijk dekkend vervoersaanbod.

Op die manier kan de reiziger daadwerkelijk met MaaS van deur tot deur gaan reizen, en bieden we een aantrekkelijker alternatief voor de spitsrijdende automobilist.

Copyright © 2018 | Mobilae is a Bizaline company